Πολιτική απορρήτου

1. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν και να εφαρμόζουν μια κατανοητή, αληθινή, νόμιμη, εύκολα προσβάσιμη και ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου και να ενημερώνουν τους καταναλωτές όπως απαιτείται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα της Πολιτικής Απορρήτου.

2. Δεν επιτρέπεται η συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, δηλαδή δεδομένα σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, καθώς και ποινικές διώξεις ή καταδίκες, εκτός εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση άλλων προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο όταν επιτρέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και πάντα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε αυτό.

4. Ειδικότερα όσον αφορά τη χρήση “κάθε είδους cookies”, η εγκατάστασή τους θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά από κατάλληλη ενημέρωση του καταναλωτή και κατόπιν συγκατάθεσής του, σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5. Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης / αποδοχής των cookies, οι επιχειρήσεις επιτρέπουν, όπου αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό, τη συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον καταναλωτή, χωρίς την αποστολή cookies.

6. Οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται δεν αποκαλύπτονται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου ή/και, στις περιπτώσεις όπου ο νόμος το προβλέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή.

7. Οι επιχειρήσεις σέβονται την επιθυμία του καταναλωτή να μην συμπεριληφθεί σε αρχεία που προορίζονται για την πραγματοποίηση μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήση) για την προώθηση και προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον το έχει δηλώσει στον δημόσια διαθέσιμο πάροχο.

8. Οι επιχειρήσεις να επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέγουν αν επιθυμούν να τους αποστέλλονται διαφημιστικά μηνύματα και τυχόν ενημερωτικά δελτία και, εφόσον γίνονται δεκτά, να έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσής τους και οι επιχειρήσεις να έχουν την υποχρέωση να μην προωθούν νέα διαφημιστικά μηνύματα και τυχόν πληροφορίες (εφεξής αναφερόμενες ως θεσμοθετημένες διατάξεις ή εφόσον δεν πληρούνται εκ νέου οι θεσμοθετημένες διατάξεις).

9. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα, να αντιταχθεί στη χρήση τους σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητήσει και να επιβεβαιώσει τη μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της επιχείρησης, να ζητήσει διόρθωση ή συμπλήρωση. να ενημερωθεί πότε και πώς η επιχείρηση απέκτησε για πρώτη φορά τα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερωθεί για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο